Leerling- en Ouderbetrokkenheid

Leerlingenraad en klankbordgroepen

We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen zelf hun zegje kunnen doen over onze school. Daarom hebben we een Leerlingenraad. Die zorgt ervoor dat leerlingen goed met hun teamleiders of de schoolleiding kunnen communiceren. Ook worden er met de teamleider dingen besproken over onder andere werkweken, excursies, schoolfeesten, huiswerkdruk, studiebegeleiding?en proefwerkweken. De Leerlingenraad is voor de school dus heel waardevol als klankbord.

Ouderraad

Taken van de Ouderraad

  • Contact onderhouden met de ouders/verzorgers van de leerlingen;
  • Signalen van ouders bespreken met de schoolleiding;
  • Betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school bevorderen;
  • Zorgen voor een verantwoorde besteding en beheer van de vrijwillige ouderbijdrage.

Verder helpt de Ouderraad bij het organiseren van activiteiten voor de leerlingen rond de feestdagen, bij bijzondere gelegenheden of evenementen en de informatiedagen van de school. In ons Lyceumnieuws kunt u alles lezen over de lopende activiteiten van de Ouderraad.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Op de maandelijkse vergaderingen is ook de rector of een lid van de schoolleiding aanwezig. Er worden dan diverse onderwerpen besproken, van het onderwijs tot de organisatie op school. Voor de jaarvergadering krijgen alle ouders een uitnodiging. De Ouderraad legt dan verantwoording af over zijn activiteiten en over zijn financieel beleid. Ook wordt de begroting voor dat jaar vastgesteld.

De Ouderraad komt vaak met leuke plannen voor de leerlingen. De ‘gezonde-broodjes-dag’ bijvoorbeeld of de relaxhoek voor eindexamenleerlingen tijdens de examens. Die activiteiten kunnen alleen maar slagen dankzij alle ‘hulpouders’, want om dit alles te kunnen uitvoeren zijn er natuurlijk heel wat handen nodig. De Ouderraad doet daarom graag een beroep op de ouders die zich met hun e-mailadres hebben opgegeven als hulpouder. Wilt u zich ook vrijblijvend aanmelden als hulpouder? Mail dan uw e-mailadres naar ouderraad@haarlemmermeerlyceum.nl. Uw beloning: heel veel blije gezichten! Bovendien is het een leuke gelegenheid om het schoolleven eens van dichtbij mee te maken.

Medezeggenschapsraad

Op onze school hebben we natuurlijk ook een Medezeggenschapsraad (MR). We juichen het toe dat betrokken ouders, leerlingen en personeel meepraten over alles wat met de school te maken heeft. Dat komt de kwaliteit van de school immers alleen maar ten goede. De MR kan niet alleen meepraten, maar ook direct invloed uitoefenen op het beleid van de school. Die inspraak betekent ook dat de MR medeverantwoordelijk is voor het welzijn van de leerlingen en het totale team.

De MR bestaat uit 8 docenten, 4 leerlingen en 4 ouders. Samen staan zij er klaar voor om belangrijke besluiten van de school te bespreken. De directie is namelijk verplicht om deze besluiten aan de MR voor te leggen. Die kunnen gaan over bijvoorbeeld de vrijwillige schoolkosten of de Lyceumgids. De MR heeft in dat soort gevallen zogenaamd ‘instemmingsrecht’. Ook adviseert het MR onze directie over uiteenlopende plannen, zoals de Zuidrand-nieuwbouw, het Zorgplan, ons financieel beleid of het aanstelling- en ontslagbeleid. De MR heeft dus ook ‘adviesrecht’. Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies van de MR, maar dat betekent niet dat een advies altijd overgenomen hoeft te worden.

Meer weten over onze MR? U kunt het MR-jaarverslag en de missie en visie altijd opvragen of nalezen op onze website. Of kom eens een keer langs bij een vergadering van de MR. Deze zijn openbaar, dus u bent altijd van harte welkom! Uiteraard hoort de MR graag van zowel leerlingen, ouders als personeel wat voor algemene schoolzaken hen bezighouden.
Laat het weten via mr@haarlemmermeerlyceum.nl.