Missie en visie

Het Haarlemmermeer Lyceum is een openbare en algemeen toegankelijke school voor Voortgezet Onderwijs. Leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria en de waarden/normen van het Haarlemmermeer Lyceum onderschrijven zijn welkom.

Het lyceum verzorgt op twee locaties onderwijs. Op de Zuidrand (ZR) biedt het Haarlemmermeer Lyceum vanaf de brugklas Daltononderwijs Havo en Vwo. Op de Baron de Coubertinlaan (BDC) biedt het Haarlemmermeer Lyceum vanaf de brugklas tweetalig onderwijs voor Mavo, Havo en Vwo. Vanaf de tweede klas kan ook regulier Mavo gekozen worden.

Het Haarlemmermeer Lyceum heeft de LOOT-status en biedt leerlingen de kans om school en (top)sport met elkaar te combineren. Het Haarlemmermeer Lyceum is OPLIS-school en geeft zodoende studenten en medewerkers de gelegenheid om in de praktijk te leren.

Het Haarlemmermeer Lyceum maakt deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. In haar visie heeft Dunamare als kernwaarden opgenomen: kwaliteit, professionaliteit, stabiliteit, samenhang en omgevingsgerichtheid. Deze kernwaarden vinden hun weerslag in visie en ambitie van het Haarlemmermeer Lyceum.

Missie van het Haarlemmermeer Lyceum als TTO-school

Het TTO van het Haarlemmermeer Lyceum richt zich op meer dan het hoogst haalbare diploma dat bij de leerling past. Ons TTO is gericht op de ontwikkeling van de ambitieuze leerling en onderscheidt zich op het gebeid van taalontplooiing, communicatievaardigheden en internationale oriëntatie. De schooltijd op het Haarlemmermeer Lyceum is meer dan de som van kennis en kunde. De leerling ontwikkelt zich tot kritisch wereldburger met een open mind en een wens tot life-long learning.

Missie van het Haarlemmermeer Lyceum als Daltonschool

Het Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand verzorgt onderwijs op havo en vwo niveau. De school, de leerlingen en de ouders werken daarbij volgens de Daltonmethode samen om het maximale uit leerlingen te halen. Ten eerste streven we er naar het beste resultaat voor elke leerling bij elk vak te bereiken. Daarnaast vinden we het net zo belangrijk dat een leerling zich zo ontwikkelt dat hij startklaar is voor zijn vervolgopleiding en dat hij zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

Het resultaat? Dat is de leerling zelf.

Visie van het Haarlemmermeer Lyceum

Leren staat op onze school centraal: leerlingen maken zich kennis, inzicht en vaardigheden eigen; medewerkers onderhouden en bevorderen voortdurend hun deskundigheid om het leerproces van de leerlingen te voeden en te stimuleren. De individuele professionals komen in gezamenlijkheid tot het scheppen van motiverend en uitdagend onderwijs voor de leerlingen.

Op onze school gaat de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen hand in hand met hun sociale en emotionele vorming en de bewustwording van hun verantwoordelijkheid voor een leefbare samenleving. De school stimuleert de groei naar eigenheid en individualiteit van leerlingen door persoonlijk talent te helpen ontplooien.

Omdat leren en ontplooiing slechts ten volle kunnen plaatsvinden in een schoolklimaat van veiligheid en welbevinden, ziet onze school het in stand houden van zo’n klimaat, zowel voor leerlingen als voor personeel, als een basisvoorwaarde om haar onderwijskundige ambities waar te maken.

Visie van het Haarlemmermeer Lyceum op TTO-onderwijs

Het Haarlemmermeer Lyceum biedt een uitdagende en internationale leeromgeving waar leerlingen en medewerkers zichzelf optimaal ontplooien. Het IB-learner profile is hierbij richtinggevend. Challenging & Inspirational. Leerlingen leren effectief te communiceren op internationaal niveau en leren hun grenzen verleggen binnen en buiten de lesstof. Crossing borders together (is better).

Docenten zijn niet alleen goed in hun vak, maar zij zijn ook in staat ‘’cross curricular’’ te werken en een (inter-)nationale bijdrage te leveren zodat de leerlingen het grotere verband ontdekken. Result matters and development counts.

Taalverwerving van leerlingen en internationaal perspectief zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs. De schoolleiding stuurt en faciliteert het onderwijsproces en waarborgt samen met de docenten de kwaliteit hiervan.

Visie van het Haarlemmermeer Lyceum op Daltononderwijs

Het Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand wil graag dat elke leerling leert met enthousiasme en elke dag het maximale haalt uit zijn tijd op school. De Daltonkernwaarden zijn voor docenten, leerlingen en ouders de basis voor de ontwikkeling van de leerling.

De kernwaarden zijn:

 • zelfstandigheid
 • verantwoordelijkheid
 • vrijheid
 • samenwerken
 • reflectie
 • effectiviteit

Elke leerling is uniek
Leren staat op ons lyceum centraal. Of het nu gaat om kennis, inzicht of vaardigheden verwerven: leerlingen worden door onze deskundige medewerkers continu gemotiveerd, gestimuleerd en uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast krijgen ze de kans aan hun sociale en emotionele vorming te werken en maken we hen bovendien bewust van hun verantwoordelijkheid voor een leefbare samenleving. En omdat elke leerling weer andere unieke talenten en eigenschappen heeft, staat hun persoonlijke ontplooiing op onze school steeds voorop. Uiteraard kunnen leerlingen zich pas echt goed ontwikkelen op een veilige school waar ze zich prettig voelen. Ons lyceum ziet daarom het in stand houden van zo’n veilig schoolklimaat als een basisvoorwaarde voor goed onderwijs.

De basis van ons onderwijs
Om onze onderwijstaak goed te kunnen uitvoeren, hebben we een aantal basisprincipes geformuleerd. Deze zijn richtinggevend voor al onze medewerkers en we vertrouwen erop dat ook leerlingen en ouders/verzorgers hiernaar handelen. Hieronder zetten we ze op een rij:

 1. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen acties, omdat elk individu immers zelf zijn eigen richting bepaalt.
 2. We accepteren dat iedereen gelijkwaardig en uniek is.
 3. Iedereen zet zich in voor de vrijheid van de ander en realiseert zich dat de vrijheid van de ene persoon ophoudt waar die van de ander begint. Een terughoudende uiting van geloof- en levensovertuiging is daarbij op zijn plek.
 4. Iedereen verdient basisrespect; alles daarbovenop moet verdiend worden op basis van eigen inzet.
 5. Ouders/verzorgers en school zijn elkaars natuurlijke partners bij vorming en opvoeding. Het oppergezag van de opvoeding ligt bij de ouders/verzorgers.
 6. De medewerkers van de school geven het voorbeeld van goed burgerschap, waaronder het tonen van de democratische spelregels.